L'ESCALFAMENT PREVI A LA PRÀCTICA ESPORTIVA.


LA IMPORTANCIA DELS ESTIRAMENTS MUSCULARS. PAUTES QUE CAL SEGUIR.


Dr. Eduardo Mauri i Montero

Metge especialista en medicina de I'esport
Metge del R.C.D. Espanyol de Barcelona


Molt sovint i sobre tot en els mitjans de comunicació ens diuen que abans d'iniciar una pràctica esportiva, I'esportista ha de realitzar una série d'exercicis que erròniament s'anomenen exercícís de pre-escalfament. El pre-escalfament com a tal no existeix, així doncs que a aquesta série de moviments musculars hem d'anomenar-los escalfament Aquest concepte que definim com aquells gestos i moviments que realitzem per posar en funcionament I'organisme que vol practicar algun tipus d'esport o activitat física.

L'escalfament té 3 funcions principals:
· Prevenció de lesions
· Millora I'execució de l'activitat o realitzar
· Millora de la concentració

L'escalfament actua fonamentalment sobre 3 sistemes:
· Sistema cardiovascular
· Sistema neuromuscular
· Sistema articular

Qualsevol escalfament hauria de tenir una série de característiques que són les següents:
· Llarg i progressiu
· Adaptat a I'esport o a I'especialitat esportiva
· Adaptat a les condicions climàtiques
· Caràcter alegre

L'objectiu principal de I'escalfament és el d'aconseguir un augment de la temperatura corporal, disminuir la viscositat dels líquids deis teixits i augmentar la velocitat de conducció de I'impuls nervios.

Fisiològicament, s'aconsegueix un augment de la circulació sanguínia, I'oxigen és més accessible per a les cél.lules que I'han d'utilitzar i augmenta la veloctiat de cessió de l'hemoglobina a les cèl.lules.

A nivell muscular, I'escalfament produeix una sèrie de canvis que són:
· Contraccions musculars més potents
· Disminució de les fibres gamma
· Augment de la sensibilitat enfront a la distenció
· Augment del límit de la mortalitat articular

Cal destacar també els beneficis psicològics que produeix I'escalfament. Concretament, en I'esportista alleugereix la pressió, el relaxa i fixa la concentració de I'esport que vol practicar.

Qualsevol tipus d'escalfament ha d'incloure, iniciar o començar amb exercicis d'estirament.
Aquest estirament ha de ser :
· Lent
· Suau, relaxat
· Sensació no molesta. Lleugera tensió
· lndividualitzat
· No competitiu

Es pot confirmar que en la pràctica d'un bon escalfament i la realizació d'exercicis d'estiraments abans i després de l'activitat física no solament evitarem un gran nombre de lesions sinó que el nostre rendiment serà millor que si no ho fem.
INDEX DE LES IV JORNADES DE LA SALUT, L'ALIMENTACIÓ I L'ESPORT

HORARIS DE LA PRIMERA JORNADA (Dijous)

HORARIS DE LA SEGONA JORNADA (Divendres)Amb el suport del Departament de Sanitat i Seguretat Social (Direcció General de la Salut Pública) i de l'Ajuntament de Barcelona (Institud Municipal de Salut Pública).
Reconegut d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.La competició El terreny de joc El marcador Notícies L' Explicació La jugada L'arbitratge El temps El material index d'Enjoc!!!